Budynek Zespołu Szkół w Targowej Górce usytuowany jest z dala od ruchliwych arterii komunikacyjnych. W jego otoczeniu jest dużo zieleni, a przez szkolne okna widać rozciągające się wokół pola, łąki, park i las. Każda klasa ma swoją izbę lekcyjną, a zajęcia odbywają się na jedną zmianę. W szkole mieszczą się: biblioteka z czytelnią, dwie sale komputerowe z dostępem do internetu, świetlica, stołówka, zaplecze kuchenne, gabinet lekarski i siłownia. Przy izbach lekcyjnych usytuowane są również zaplecza: geograficzne, biologiczno-chemiczne i matematyczno-fizyczne. Budynek szkoły jest połączony z salą gimnastyczną. Znajdują się tu dwie szatnie, natryski, pięć toalet,  pomieszczenie dla nauczycieli, zaplecze ze sprzętem sportowym oraz salka do gimnastyki korekcyjnej. Przy szkole mieści się kompleks boisk sportowych, z których korzysta nie tylko młodzież szkolna.

Szkoła dobrze jest wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.  Nie brakuje też środków  audiowizualnych. Świetlica i wszystkie klasy są wyposażone w telewizory, pomieszczenia do nauczania zintegrowanego  i oddziały przedszkolne dodatkowo posiadają radioodtwarzacze.  Nauczyciele nie mogą narzekać na brak rzutników, mikroskopów czy map. Każdego roku biblioteka wzbogaca swój księgozbiór. W  szkole działa radiowęzeł, co bardzo ułatwia przekazywanie uczniom informacji, pozwala na szybkie podawanie ogłoszeń
i prowadzenie okolicznościowych audycji. Każdego roku dyrektor szkoły zbiera od nauczycieli zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne oraz konieczny sprzęt
i w miarę możliwości finansowych realizuje zamówienia.

Wyposażenie szkoły w odpowiednie pomoce naukowe i sprzęt stwarza
nauczycielom możliwość prowadzenia ciekawych zajęć i w znacznym stopniu 
ułatwia prowadzenie lekcji.

    Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły

  Zespół Szkół w Targowe Górce to mała szkoła, obecnie uczęszcza do niej 212 uczniów. W skład zespołu wchodzą:

·                                przedszkole  - 28 uczniów,

·                                szkoła podstawowa – 111 uczniów,

·                                gimnazjum – 73 uczniów.

Wielu spośród uczniów dojeżdża, bądź jest dowożona z pobliskich wiosek. Najdalej do szkoły mają uczniowie z Gąsiorowa, Małej Górki, Mystek, Stępocina i Racławek, gdyż miejscowości te są oddalone od Targowej Górki około 3km. Miejsce zamieszkania uczniów przedstawia poniższa tabela zilustrowana na wykresie.

 

Miejscowość

Ilość uczniów

Targowa Górka

110

Racławki

26

Mała Górka

25

Chwałszyce

16

Stępocin

15

Mystki

10

Gąsiorowo

10

      

   

                                                                        

 

 

 

        

 

 

 

Kadra pedagogiczna zespołu  szkół składa się obecnie z 23 pracowników. Większość nauczycieli ma podwójne kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia.  Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada 10 osób, co stanowi około 43 % zatrudnionych. Pracuje także pedagog szkolny, który jest do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców 4 godziny tygodniowo. 
         Prócz nauczycieli szkoła zatrudnia  księgową,  referenta i 5 pracowników obsługi.

Raz w tygodniu przyjeżdża pielęgniarka, która kontroluje higienę uczniów, przeprowadza fluoryzację oraz przeprowadza pogadanki z uczniami w zależności od zgłaszanych przez wychowawców potrzeb. Kilka razy w roku dociera też lekarz pediatra. Na miejscu wykonuje on badania okresowe uczniów, kwalifikuje na gimnastykę korekcyjną i szczepienia ochronne

 

Tradycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść...". Te słowa Adama Asnyka są mottem, które przyświeca uczniom i nauczycielom w kultywowaniu i tworzeniu tradycji szkoły.

Szkoła w Targowej Górce od początku swego istnienia tworzy historię, każdy miniony dzień jest nową jej kartą . Przez wiele lat szkoła wypracowała tradycje, które wyróżniają ją  od innych placówek tego typu i są chętnie  kultywowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

W społeczności wiejskiej szkoła pełni bardzo ważną funkcję. Tu skupia się wiele dziedzin życia. Właśnie w szkole rozwija się życie kulturalne i towarzyskie mieszkańców wsi. Tu często odbywają się wiejskie zebrania, szkolenia rolników. Organizowane są uroczystości szkolne, na które zapraszani są mieszkańcy okolicznych wsi, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę oraz przyjaciele i sponsorzy szkoły. Zwyczaje te służą zacieśnianiu więzi całej społeczności szkolnej, ułatwiają też identyfikację uczniów ze ,,swoją” szkołą.

Do stałych tradycji szkolnych należą:

·                                Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

·                                Udział a akcji ,,Sprzątanie Świata”,

·                                Dzień Edukacji Narodowej ,

·                                Święto Niepodległości,

·                                Wigilia,

·                                Balik karnawałowy,

·                                Powitanie Wiosny,

·                                Święto Patrona Szkoły,

·                                Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

·                                Obchody Dni Ziemi

·                                Spotkania Małych Artystów,

·                                Przegląd Piosenki Przedszkolnej,

·                                Gminny Turniej Piłki Nożnej Klas VI,

·                                Dzień Sportu Szkolnego

·                                Dzień Europejski,

Do stałych uroczystości klasowych należą:

Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Pasowanie na Czytelnika (kl.I).

         Wśród wymienionych wyżej imprez jest wiele uroczystość  patriotycznych, które przybliżają uczniom historię naszej Ojczyzny, uczą szacunku, kształtują więzi narodowe.   Wszystkich wówczas obowiązuje strój galowy, przygotowywane są okolicznościowe montaże słowno- muzyczne z udziałem uczniów i chóru szkolnego.

         Na szczególną uwagę zasługują tradycje szkoły, w których przygotowanie  włączeni są wszyscy uczniowie, gdyż realizuje się je metodą projektu.

21 marca spędza sen z powiek wielu dyrektorom szkół, bowiem często młodzież pragnie uczcić pierwszy dzień wiosny, idąc na wagary.

W nasze szkole Powitanie Wiosny  spędza się ten dzień w sposób niecodzienny a zarazem zabawny i ciekawy. Niezwykłość tego dnia polega na tym, że młodzież przygotowuje się do niego już wiele tygodni wcześniej.

W I etapie wszystkie klasy mają przydzielone określone zadania związane z  imprezą. Uczniowie mogą się wówczas wykazać pomysłowością w przygotowaniu np.:  w ułożeniu tekstu piosenek, scenki, wiosennych kanapek czy wykonaniu  stroju lub plakatu.

21 III następuje wielki finał. Nie ma wówczas lekcji, uczniowie prezentują swoją realizację zadań oraz biorą udział w różnorodnych konkursach: wiedzy, zręczności, zdolności wokalnych i tanecznych. Liczy się oczywiście doping kolegów i koleżanek. Zadania ocenia komisja, przydziela punkty i dyplomy. Dzień kończy się spaleniem marzanny przygotowanej przez samorząd uczniowski lub dzieci młodsze.

         Metodą projektu przygotowywane są  również takie imprezy jak:  Dzień Ziemi, Dzień Europejski, Święto Patrona.

Ostatnia uroczystość zasługuje na szczególną uwagę. Święto Patrona obchodzi się w szkole na końcu kwietnia, przez dwa (niekiedy trzy) dni. Pierwszego dnia ma miejsce część patriotyczna, poważna i podniosła. Ma charakter apelu poświęconego gen. Antoniemu ,,Amilkarowi” Konińskiemu. Dzień kolejny to wspaniała zabawa dla uczniów i nauczycieli, pełna radości i humoru. W zależności od pomysłów osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie tej imprezy są to rajdy, podchody, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki. Dzień kończy się wspólnym biesiadowaniem przy grilu  lub ognisku uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby umożliwić gościom przybycie do szkoły, imprezę organizuje się w sobotę.

         Tradycją szkoły stał się organizowany od siedmiu lat gminny przegląd twórczości artystycznej dzieci klas młodszych ,,Spotkania Małych Artystów”. Jest to duże przedsięwzięcie, gdzie każde dziecko występujące na scenie jest uhonorowane dyplomem i drobnym upominkiem, a wyróżnione dzieci dodatkowo otrzymują nagrody książkowe. Rodzice przygotowują dla wszystkich zgromadzonych, także widzów, słodki poczęstunek. Impreza cieszy się dużym powodzeniem i zdobyła uznanie w środowisku.

         Ślubowanie klas pierwszych odbywa się na przełomie września i października. Składa się ono  z części oficjalnej, artystycznej oraz wspólnego przyjęcia. Prowadzeniem uroczystości zajmują się wychowawca klasy oraz  uczniowie  z samorządu szkolnego. Pierwszoklasiści uczestniczą we wspólnym turnieju i popisują się umiejętnościami językowymi, matematycznymi, manualnymi, sportowymi lub prezentują inscenizację, teatrzyk. Po części artystycznej następuje uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na ucznia, którego dokonuje dyrektor szkoły. Na pamiątkę uczniowie otrzymują  szkolne tarcze i dyplomy. Potem zajmują głos rodzice, składają swoim pociechom życzenia i wręczają im ,,rogi obfitości”. W dalszej części uroczystości,  pierwszaki przechodzą ,,chrzest” przygotowany przez starszych kolegów i koleżanki.  Następnie zaproszony policjant przypomina uczniom zasady poruszania się po drodze i wręcza drobne upominki. Uroczystość kończy wspólny poczęstunek przy kawie, w którym uczestniczą rodzice, dzieci, zaproszeni goście i wychowawca.

         Tradycje szkoły to nie tylko uroczystości. Należy w tym miejscu wspomnieć o opiece nad miejscami pamięci narodowej, zapalaniu zniczy w święta rocznicowe. To także porządkowanie starych grobów przed Świętem Zmarłych.